Governing Body

Governing Body

Mrs Pratibha Shah Chairman KES
Dr Deepak Shah Secretary – KES
Mrs. Bhupali Shah Member
Mr. Krishnarao Bhegde Member
Mr Sanjay Vinodkumar Shah Member
Mr Kamlesh Dharmchand Shah Member
Mrs Pratibha Shah Member
Ms Ashisha Rishabh Bhayani Member
Dr. Sachin Borgave Member Secretary